Terapia zajęciowa – kursy przez internet

Terapia zajęciowa jest formą rehabilitacji mającą na celu pomoc osobom niepełnosprawnym zarówno fizycznie jak i intelektualnie lepiej funkcjonować. Polega na prowadzeniu zajęć artystycznych, ruchowych i integracyjnych, które zwiększają sprawność zarówno ruchową jak i intelektualną oraz manualną. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanych do tego pracowniach, które mieszczą się w szpitalach, domach opieki oraz w innych ośrodkach. Za ustalenie planu zajęć oraz czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem są odpowiedzialni terapeuci.
Rodzaj tych zajęć jest dobierany indywidualnie w zależności od sprawności uczestników.

Korzyści związane z uczestnictwem w terapii zajęciowej dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie to m.in:

poprawa sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej;

rozwój zainteresowań osoby chorej;

odwrócenie uwagi od choroby;

sprawniejsze wykonywanie codziennych czynności takich jak mycie się, ubieranie, przygotowywanie posiłków;

przygotowanie do wykonywania pracy zarobkowej;

integracja z innymi uczestnikami zajęć.

Główne formy terapii zajęciowej:

Ergoterapia – terapia poprzez prace np. krawiectwo, stolarstwo.

Arteterapia – terapia poprzez sztukę np. malowanie obrazów, rzeźbienie.

Estetoterapia – terapia poprzez obcowanie pacjentów z pięknem sztuki np. poprzez wyjście do muzeów czy galerii lub z naturą.

Socjoterapia – jest to terapia poprzez gry i zabawy z innymi uczestnikami. Ma ona za zadanie zintegrować uczestników.

Kinezyterapia – czyli terapia poprzez ruch np. gimnastykę, spacery lub taniec.

Zajęcia relaksacyjne – jest to terapia mająca na celu wyciszenie, złagodzenie napięcia nerwowego, lęków i depresji.

Kto to jest terapeuta zajęciowy?

Jest to osoba, która prowadzi różne formy terapii zajęciowej, która jest pomocna w procesie leczenia i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych. Dzięki tej terapii jest możliwe zapobieganie trwałego kalectwa i przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego. Aby zostać terapeutą zajęciowym należy posiadać wykształcenie średnie i ukończyć kurs lub szkołę policealną o profilu “Terapeuta zajęciowy” lub studia wyższe.

Zadania zawodowe terapeuty to m.in.

diagnoza potrzeb bio-psycho-społecznych pacjenta i planowanie zarówno
indywidualnego jak i grupowego planu terapii uwzględniając możliwości
psycho-ruchowe pacjentów;

wspieranie podopiecznych w opanowywaniu czynności potrzebnych do
samodzielnego życia w społeczeństwie;

motywowanie pacjentów podczas leczenia i rehabilitacji;

nawiązywanie kontaktu terapeutycznego ze środowiskiem i rodziną pacjenta oraz współpraca z innymi specjalistami w celu ustalenia planu aktywizacji podopiecznego;

monitorowanie reakcji pacjenta na terapię i przekazywanie wyników obserwacji osobie kierującej np. lekarzowi prowadzącemu;

dokumentowanie, monitorowanie oraz ocena przebiegu terapii.

Jakie predyspozycje powinien posiadać przyszły terapeuta zajęciowy?

Osoby zainteresowane pracą jako terapeuta zajęciowy powinny cechować się życzliwością, zainteresowaniem innymi ludźmi i ich potrzebami oraz cierpliwością. Ważna jest także łatwość w nawiązywaniu kontaktów i zdolność motywowania innych do działania. Bardzo ważny jest również dobry stan zdrowia, brak problemów ze wzrokiem i słuchem, koordynacją ruchową.

Sprawdź nasze propozycje szkoleń przez internet! 
(kliknij w baner, aby dowiedzieć się więcej informacji)


Szkolenie przez internet – metodyka terapii zajęciowej


Szkolenie przez internet – podstawy socjoterapii


Szkolenie przez internet – podstawy muzykoterapii

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *